Smluvní podmínky programu pro správu digitálních aktiv

Obecné

1.1.      Tyto podmínky se vztahují na služby poskytované společností UAB BITmarkets (dále jen "BM"), která je autorizovaným provozovatelem směnárny virtuálních měn a depozitních peněženek pro virtuální měny v Litvě, působící pod licencí č.: 306062346, pod dohledem Financial Crime Investigation Service, vystupující pod obchodní značkou BITmarkets, přístupná prostřednictvím našich stránek na adrese www.bitmarkets.com a našich mobilních aplikací.

 

1.2.      BITmarkets nebo třetí strana (strany) zapojená (zapojené) do BITmarkets, včetně spořicího programu, úvěrového programu, programu produktů zvyšujících výnos, úvěrového programu a jakýchkoli jiných programů služeb v oblasti digitálních aktiv (dále společně jen "Služby"). Podmínky uvedené v tomto dokumentu jsou začleněny do Standardních podmínek poskytování služeb společnosti BITmarkets (dále jen "Podmínky") a tvoří jejich součást.

 

1.3.      Podáním žádosti o Služby a jejich používáním souhlasíte s tím, že budete dodržovat podmínky uvedené v těchto Podmínkách; Podmínky; a všechna pravidla a zásady BITmarkets, které mohou být čas od času zveřejněny na Rozhraní BITmarkets, včetně, ale nikoli výhradně, právních výhrad BITmarkets a zásad ochrany osobních údajů BITmarkets. Neschopnost BITmarkets trvat na nebo vynucovat vaše přísné dodržování výše uvedených zásad a pravidel nebude představovat vzdání se jakýchkoli práv BITmarkets.

 

1.4.      Za okolností, kdy BITmarkets zaměstná poskytovatele služeb třetí strany k poskytování Služeb, souhlasíte s tím, že (i) uzavřete s takovým poskytovatelem služeb, který je třetí stranou, smlouvu, kterou společnost BITmarkets považuje za nezbytnou pro účely poskytování služeb; (ii) poskytnete veškeré informace a dokumenty požadované společností BITmarkets nebo poskytovatelem služeb třetí strany, za účelem provádění postupů Know Your Customer a Anti-Money Laundering; a (iii) budete vázáni příslušnými zásadami vydanými takovým poskytovatelem služeb třetí strany, které vám mohou být čas od času aktualizovány.

 

1.5.      Poskytovatel služeb třetí strany není pod kontrolou BITmarkets, takže společnost BITmarkets nečiní žádná prohlášení o službách poskytovaných poskytovatelem služeb třetí strany a nepřijímá za ně žádnou odpovědnost. BITmarkets neodpovídá za přesnost nebo spolehlivost jakýchkoli informací, údajů, názorů, rad nebo prohlášení, jakož i služeb, které vám poskytovatel služeb třetí strany nabízí prostřednictvím rozhraní. Souhlasíte a berete na vědomí, že BITmarkets nenese odpovědnost za žádnou uzavřenou smlouvu, žádnou uskutečněnou transakci ani za žádný spor mezi vámi a takovým poskytovatelem služeb třetí strany.

 

1.6.      Všechny pojmy, které nejsou v tomto dokumentu definovány jinak, mají stejnou definici, jaká je uvedena v Podmínkách.

Služby

2.1.      Musíte být stávajícím uživatelem a registrovaným držitelem účtu na Rozhraní provozovaném společností BITmarkets. Abyste mohli využívat Služby, musíte splňovat určité kvalifikační požadavky, podléhat určitým postupům Know Your Customer a Anti-Money Laundering nebo si zajistit souhlas BITmarkets, který BITmarkets považuje za vhodný.

 

2.2.      Než začnete využívat Služby, berete na vědomí, že BITmarkets není bankou, depozitní institucí, bezpečnostní firmou ani jinou finanční institucí; váš účet na Rozhraní není bankovním účtem; a aktiva převedená vámi na váš účet na Rozhraní nebudou kryta žádným pojištěním proti ztrátám ani nebudou podléhat žádnému ochrannému fondu žádné vládní agentury v žádné jurisdikci.

 

2.3.      Dále berete na vědomí, že BITmarkets neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, že Služby jsou dostupné nebo vhodné pro všechny uživatele ve všech jurisdikcích. V některých jurisdikcích mohou být Služby omezeny zákonem. Před rozhodnutím o vstupu do takového programu se musíte poradit s vlastními právními a daňovými poradci o právních požadavcích a daňových důsledcích používání Služeb v jurisdikci, která se na vás vztahuje, a ujistit se, že se podle platných právních předpisů smíte účastnit programu na Rozhraní. Služby nesmíte používat, pokud je takové používání nebo poskytování Služeb podle platných právních předpisů ve vaší jurisdikci nezákonné.

 

2.4.      Abyste mohli využívat Služby, musíte se přihlásit výběrem programu (programů), kterého (kterých) se chcete na Rozhraní účastnit. Každý program bude podléhat různým kritériím způsobilosti; minimální nebo maximální výši vkladu, příspěvku nebo půjčky; minimálnímu zůstatku na vašem účtu; úrokové sazbě; odhadovanému výnosu; výpočtu/rozdělení výnosu; ročnímu procentuálnímu výnosu; době trvání; časovému rozvržení připisování a rozdělování úroku/výnosu; omezením výběru nebo zpětného odkupu; způsobilým digitálním aktivům, která je povoleno vkládat/přispívat; formám úroku/výnosu; konverzačnímu/směnnému kurzu; požadavkům na zajištění; ukončení; poplatkům; metodám výpočtu; případu selhání a dalším povinnostem, právům a požadavkům. Souhlasíte s tím, že se budete řídit pokyny BITmarkets a dodržovat příslušná pravidla v rámci vámi zvoleného programu. Jakmile si vyberete program na Rozhraní, souhlasíte se všemi specifikacemi a podmínkami takového programu, které vám BITmarkets sdělí na Rozhraní, a souhlasíte s jakoukoli změnou a aktualizací, kterou BITmarkets v těchto specifikacích a podmínkách na Rozhraní čas od času provede bez dalšího upozornění.

 

2.5.      Společnost BITmarkets si vyhrazuje právo přijmout nebo odmítnout vaši žádost o účast v jakémkoli programu na Rozhraní a právo pozastavit nebo ukončit poskytování Služeb na základě tržních podmínek, poptávky na trhu a dalších regulačních a rizikových faktorů bez dalšího upozornění a vrátit vámi poskytnutá aktiva nebo výnosy/úroky, které byly nashromážděny, kdykoli a takovým způsobem podle výhradního uvážení společnosti BITmarkets. Souhlasíte s tím, že podniknete veškeré kroky, které si BITmarkets vyžádá, za účelem usnadnění takového vrácení.

 

2.6.      Berete na vědomí, že některé programy na rozhraní mohou ovlivnit vaše maržové obchodování, protože digitální aktiva na vašem účtu budou odstraněna z vašeho obchodního zůstatku a nemohou být použita jako kolaterál na Rozhraní.

 

2.7.      Berete na vědomí, že naběhlý úrok nebo rozdělený výnos může podléhat srážce daně a vykazování ze strany BITmarkets podle platných právních předpisů. Souhlasíte s tím, že podniknete veškeré kroky, které si BITmarkets vyžádá, aby splnila požadavky vyplývající z platných daňových zákonů. Jste plně odpovědní za jakékoli podání/ohlášení a zaplacení jakékoli splatné daně příslušnému daňovému úřadu, jak to vyžadují platné právní předpisy. Společnost BITmarkets není povinna vám kompenzovat vaše daňové povinnosti ani vám radit v souvislosti s daňovými záležitostmi. Jste povinni zbavit společnost BITmarkets odpovědnosti za jakékoli výdaje a ztráty vyplývající z daní, které jste povinni zaplatit podle platných právních předpisů.

 

2.8.      Společnost BITmarkets může kdykoli a podle vlastního uvážení změnit a aktualizovat tyto podmínky a specifikace a podmínky programu na Rozhraní na základě tržních podmínek, poptávky na trhu a dalších regulačních a rizikových faktorů bez dalšího upozornění. Takové změny se na vás vztahují okamžitě poté, co je společnost BITmarkets zveřejní a oznámí na Rozhraní. Pokud bude jakákoli změna služeb shledána neplatnou, neúčinnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, je tato změna oddělitelná a nemá vliv na platnost a vymahatelnost ostatních změn nebo podmínek. Vaše další účast v programu po takové změně představuje váš souhlas s těmito změnami.

 

2.9.      Souhlasíte a berete na vědomí, že BITmarkets nezaručuje nepřetržitý nebo bezchybný provoz služeb, ani že společnost BITmarkets opraví všechny závady nebo zabrání narušení nebo neoprávněnému přístupu třetích stran. V případě narušení služeb v důsledku vašeho jednání nebo opomenutí, jednání hackera nebo jiného škodlivého činitele, provozní údržby, zpoždění sítě, selhání počítačového systému, události vyšší moci nebo jakýchkoli skutečností, které lze přičíst poskytovateli služeb třetí strany, může být poskytování služeb zpožděno, pozastaveno, suspendováno nebo se může odchylovat a BITmarkets nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám v důsledku takové události vzniknou.

 

2.10.    Dále souhlasíte a berete na vědomí, že BITmarkets nezaručuje, že obdržíte úroky nebo výdělky uvedené na Rozhraní, což je pouze odhadovaná částka a výhledová prohlášení, která odrážejí současná očekávání ohledně budoucích událostí, zahrnují významná rizika a nejistoty; která by neměla být chápána jako záruka budoucí výkonosti nebo výsledků a nebudou nutně přesným ukazatelem toho, zda takových výkonů nebo výsledků bude dosaženo; a která mohou být kdykoli změněna podle uvážení společnosti BITmarkets na základě tržních podmínek v den platby. BITmarkets rovněž nezaručuje výkonnost žádného programu na Rozhraní. Berete na vědomí, že při používání Služeb může dojít k ziskům nebo ztrátám a BITmarkets nenese odpovědnost za jakékoli ztráty vzniklé v důsledku používání Služeb.

 

2.11.    Udělujete společnosti BITmarkets právo, v plném rozsahu, v jakém tak může společnost BITmarkets účinně činit podle platných právních předpisů, a bez dalšího upozornění, využívat digitální aktiva poskytnutá vámi v rámci příslušného programu podle uvážení společnosti BITmarkets. Jakékoli takové použití bude provedeno jménem BITmarkets a vy z něj nebudete mít žádné výhody ani závazky.

Rizika

3.1.      Kromě právních výhrad BITmarkets souhlasíte s tím, že před výběrem jakéhokoli programu na Rozhraní prověříte své cíle, finanční zdroje a toleranci rizika, abyste zjistili, zda je pro vás takový program vhodný. BITmarkets neposkytuje žádné prohlášení ani záruku, výslovnou ani implicitní, v plném rozsahu, který není zakázán platnými právními předpisy, týkající se vhodnosti vaší účasti v programu na Rozhraní. Společnost BITmarkets ani žádný z jejích příslušných vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a přidružených společností neposkytuje poradenství, včetně právního, finančního, investičního nebo daňového poradenství, v souvislosti s jakýmkoli programem na Rozhraní nebo vaším rozhodnutím účastnit se ho.

 

3.2.      Berete na vědomí a přijímáte rizika a nejistoty spojené s vámi vybraným programem na Rozhraní, včetně: (i) společnost BITmarkets není regulována jako banka, depozitní instituce, bezpečnostní firma ani jiná licencovaná finanční instituce. Váš účet na Rozhraní není vkladový účet ani bankovní účet. Program na Rozhraní není depozitním ani bankovním programem a není krytý žádným pojištěním proti ztrátám ani nepodléhá žádné regulační ochraně jakéhokoli příslušného orgánu kdekoli na světě; (ii) BITmarkets nenabízí služby v oblasti cenných papírů, není registrován podle zákonů o cenných papírech v žádné jurisdikci a poskytování Služeb nebylo a nebude registrováno podle zákonů o cenných papírech v žádné jurisdikci ani jinak schváleno regulačními orgány pro cenné papíry v žádné jurisdikci; (iii) legislativní a regulační změny nebo opatření na státní, federální nebo mezinárodní úrovni mohou nepříznivě ovlivnit používání, převod a hodnotu digitálních aktiv, která jste poskytli na svůj účet na Rozhraní v rámci Vámi zvoleného programu; provoz a ziskovost programu; a daňový režim programu; (iv) úroková sazba a výnosy nejsou zaručeny a společnost BITmarkets si vyhrazuje právo kdykoli upravit odhadovanou úrokovou sazbu a výnosy na Rozhraní podle vlastního uvážení; (v) u některých produktů v rámci některých programů je nedostatek likvidity.

 

3.3.      Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Služby používáte na vlastní riziko. Tento oddíl není kompletní a neuvádí všechna rizika spojená se Službami. Pečlivě zvažte, zda je pro vás takové používání vhodné s ohledem na vaše poměry a finanční zdroje.

Záruka

4.1.      Prohlašujete a zaručujete, že (i) máte právo ukládat tato digitální aktiva na svůj účet na Rozhraní. Jsou osvobozeny od všech zástavních práv a břemen a nepocházejí z praní špinavých peněz, financování terorismu, podvodu nebo jiné nezákonné či trestné činnosti podle jakéhokoli platného zákona v příslušné jurisdikci; (ii) nenacházíte se v žádné jurisdikci, nemáte státní příslušnost či bydliště v žádné jurisdikci, kde by vaše používání Služeb bylo nezákonné nebo jinak porušovalo jakýkoli platný zákon nebo nařízení této jurisdikce. Jste oprávnění účastnit se programu nabízeného společností BITmarkets; (iii) před vytvořením účtu nebo před volbou účasti v takovém programu společnosti BITmarkets jste nebyli žádným způsobem ani formou přemlouváni k účasti v jakémkoli programu společnosti BITmarkets; (iv) berete na vědomí a přijímáte rizika spojená s účastí v programu společnosti BITmarkets; a (v) před účastí nebo souhlasem s účastí jste dostali příležitost klást otázky a přijímat odpovědi od BITmarkets týkající se programu na rozhraní.

 

4.2.      Dále se zavazujete, že (i) budete Služby používat v dobré víře; (ii) neporušíte ani nenarušíte tyto podmínky ani žádný platný zákon v příslušné jurisdikci; (iii) nebudete Služby používat k páchání, provádění nebo vykonávání jakéhokoli zkreslení, podvodu, zlovolného jednání nebo trestné činnosti; (iv) neposkytnete BITmarkets nepravdivé, nepřesné, neúplné, neaktuální nebo zavádějící informace; (v) nebudete zachycovat, vyvlastňovat ani zasahovat do sítě, systému, dat nebo informací BITmarkets; a (vi) neprodleně informovat BITmarkets o jakékoli změně informací a dokumentů, které BITmarkets poskytnete.

 

Zásah vyšší moci

5.1.      Společnost BITmarkets neodpovídá za neposkytnutí jakýchkoli členských výhod z důvodu zásahu vyšší moci, jakýchkoli opatření, nařízení, příkazů nebo požadavků jakéhokoli vládního nebo kvazivládního subjektu (bez ohledu na to, zda se opatření, nařízení, příkazy nebo požadavky ukáží jako neplatné), poruchy zařízení, hrozby teroristických útoků, teroristických činů, nálet, výpadek proudu, zemětřesení, tornádo, hurikán, tajfun, válka, neobvykle nepříznivé počasí, výbuch, nedostatek pracovních sil nebo materiálu, přerušení dopravy jakéhokoli druhu, zpomalení prací, občanské nepokoje, kybernetické útoky, jakýkoli druh epidemie nebo pandemické nemoci nebo jakákoli jiná podobná či nepodobná příčina, kterou BITmarkets nemůže ovlivnit.

Odškodnění

6.1.      Souhlasíte s tím, že společnost BITmarkets a její příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a přidružené společnosti odškodníte, ochráníte a zbavíte odpovědnosti za veškeré nároky, požadavky, závazky, náklady nebo výdaje třetích stran, včetně poplatků a nákladů na právní zastoupení, které vznikly v důsledku porušení jakýchkoli těchto podmínek nebo v souvislosti s porušením platných právních předpisů z vaší strany.

 

Omezení odpovědnosti

7.1.      Bez ohledu na jakákoli ustanovení těchto podmínek nebude žádná ze stran v žádném případě odpovědná druhé straně za jakýkoli typ náhodných, zvláštních, exemplárních, sankčních, nepřímých nebo následných škod, mimo jiné včetně ušlých příjmů, ušlého zisku, náhradního zboží, ztráty technologie, ztráty dat nebo přerušení či ztráty používání služby nebo zařízení, a to i v případě, že taková strana byla na možnost takových škod upozorněna, a bez ohledu na to, zda vznikly na základě teorie smlouvy, deliktu, přísné odpovědnosti nebo jinak.

 

7.2.      Kromě dalších omezení a vyloučení podle Podmínek, celková odpovědnost společnosti BITmarkets, ať už na základě smlouvy, záruky, deliktu (včetně nedbalosti) nebo jinak, nepřesáhne naběhlý úrok nebo výnos, který jste obdrželi, nebo poplatek, který jste zaplatili společnosti BITmarkets v rámci programu na Rozhraní během 12měsíčního období bezprostředně předcházejícího události, která vedla k vzniku nároku na odpovědnost. Toto omezení odpovědnosti bude platit v maximálním rozsahu povoleném platnými zákony.

Ukončení

8.1.      Služby mohou být kdykoli ukončeny na základě písemného oznámení ze strany BITmarkets, a to bez ohledu na důvody.

 

8.2.      Po ukončení, v případě, že máte nesplacený zůstatek v rámci programu, máte nárok na vrácení příslušných aktiv spolu s případnými úroky nebo výnosy z nich, pokud společnosti BITmarkets nezakazuje jakýkoli platný zákon nebo soudní příkaz k jejich vydání, mimo jiné včetně případu, kdy má společnost BITmarkets důvodné podezření, že aktiva použitá pro účast v programu byla získána podvodem nebo jakýmkoli nezákonným způsobem nebo souvisí s jakoukoli trestnou činností.

 

8.3.      Ukončení nebrání žádné ze stran v tom, aby se domáhala jakýchkoli opravných prostředků vůči druhé straně za jakékoli porušení těchto podmínek, ke kterému došlo před tímto ukončením.

Postoupení

9.1.      Bez předchozího písemného souhlasu společnosti BITmarkets nepřevedete ani nepostoupíte svá práva a povinnosti vyplývající z programu, kterého se účastníte, na třetí osobu.

Kontaktujte nás

10.1.    Máte-li jakékoli další dotazy týkající se programu, kontaktujte prosím BITmarkets prostřednictvím „Centra podpory" [email protected]

Zpět na začátek