Zastrzeżenia

UAB BITMarkets („BM”) jest autoryzowanym operatorem wirtualnej wymiany walut i depozytariusza portfela wirtualnych walut na Litwie działającym na podstawie licencji nr: 306062346, nadzorowany przez Służbę ds. dochodzeń w sprawie przestępstw finansowych, działającą pod znakiem towarowym BITMarkets i jest dostępny za pośrednictwem naszej strony internetowej znajdującej się pod adresem www.bitmarkets.com i naszych aplikacji mobilnych.

Użytkownikowi zaleca się uważne przeczytanie tej sekcji i skonsultowanie się z doradcą prawnym, finansowym, podatkowym lub innym profesjonalnym doradcą (doradcami) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do działań, które powinien podjąć. Odniesienia do zdefiniowanych terminów odnoszą się do terminów zdefiniowanych w Standardowych Warunkach Świadczenia Usług BitMarkets, których częścią są niniejsze Zastrzeżenia Prawne.

1. Wyłączenia odpowiedzialności

Następujące wyłączenia odpowiedzialności stanowią uzupełnienie i bez uszczerbku dla jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności określonych w Standardowych Warunkach Świadczenia Usług BitMarkets:

 • Interfejs i Usługi świadczone przez BitMarkets i jego Partnerów są dostarczane na zasadzie „taki, jaki jest” i „w miarę dostępności”. BitMarkets i jego Partnerzy nie udzielają żadnych gwarancji ani nie składają żadnych oświadczeń, wyraźnych lub dorozumianych lub innych, co do dostępności, jakości, przydatności, dokładności, adekwatności lub kompletności Interfejsu lub Usług i wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialności za błędy , opóźnienia lub pominięcia w interfejsie i usługach lub za jakiekolwiek działania podjęte w związku z interfejsem i usługami.

 • BitMarkets, jego Partnerzy i jego kierownictwo, urzędnicy i pracownicy nie składają ani nie rzekomo składają i niniejszym zrzekają się jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań w jakiejkolwiek formie wobec jakiegokolwiek podmiotu lub osoby, w tym jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań w odniesieniu do ( i) dokładność i kompletność wszelkich informacji określonych w Interfejsie, w tym między innymi dane cenowe Zasobów Cyfrowych lub Walut fiducjarnych; oraz (ii) czas potrzebny do przeprowadzenia jakichkolwiek transakcji z udziałem stron trzecich pozostających poza jej kontrolą. W celu dalszego dostarczania Użytkownikom jak najbardziej kompletnych i dokładnych informacji, BitMarkets może od czasu do czasu zmieniać lub aktualizować informacje bez powiadomienia, w tym między innymi informacje dotyczące zasad, produktów i usług BitMarkets. W związku z tym Użytkownik powinien zweryfikować wszystkie informacje przed poleganiem na nich, a wszystkie decyzje oparte na informacjach zawartych w Interfejsie są wyłączną odpowiedzialnością Użytkownika i BitMarkets nie ponosi odpowiedzialności za takie decyzje. Linki do materiałów stron trzecich (w tym między innymi stron internetowych) mogą być udostępniane dla wygody, ale nie są kontrolowane przez BitMarkets. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że BitMarkets nie ponosi odpowiedzialności za jakikolwiek aspekt informacji, treści lub usług zawartych w jakichkolwiek materiałach osób trzecich lub na stronach osób trzecich dostępnych lub połączonych z Interfejsem.

 • BitMarkets nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub przerwy spowodowane przez jakiekolwiek wirusy komputerowe, spyware, scareware, konie trojańskie, robaki lub inne złośliwe oprogramowanie, które może mieć wpływ na komputer lub inny sprzęt Użytkownika, lub phishing, spoofing lub inny atak. Użytkownik powinien również mieć świadomość, że usługi SMS, SIM i e-mail są podatne na fałszowanie, ataki typu phishing, zamianę karty SIM, przejęcie karty SIM i przejęcie konta i powinien zachować ostrożność podczas przeglądania wiadomości rzekomo pochodzących z BitMarkets. Użytkownik powinien zawsze logować się na swoje konto w Interfejsie, aby przejrzeć wszelkie transakcje lub wymagane działania, jeśli taki Użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości co do autentyczności jakiejkolwiek komunikacji lub powiadomienia.

 • Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie odpowiedniego bezpieczeństwa i kontroli wszelkich identyfikatorów, haseł, wskazówek, osobistych numerów identyfikacyjnych (PIN), kluczy API lub wszelkich innych kodów, których używa Użytkownik w celu uzyskania dostępu do Usług. Jakakolwiek utrata lub naruszenie powyższych informacji i/lub danych osobowych Użytkownika może spowodować nieautoryzowany dostęp do Zasobów cyfrowych Użytkownika, które są przechowywane na platformie Usług przez osoby trzecie oraz utratę lub kradzież Zasobów cyfrowych i/lub środki przechowywane na platformie Usług i wszelkich powiązanych kontach, w tym połączonych kontach bankowych i kartach kredytowych Użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za aktualizowanie swoich adresów e-mail i numeru telefonu w swoim profilu użytkownika, aby otrzymywać wszelkie powiadomienia lub alerty, które BitMarkets może mu wysłać. BitMarkets nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które Użytkownik może ponieść w wyniku naruszenia danych logowania do konta bez winy BitMarkets i jego Podmiotów Stowarzyszonych i/lub nieprzestrzeganie lub niestosowanie się do jakichkolwiek powiadomień lub alertów, które BitMarkets może wysyłać do takiego Użytkownika. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa któregokolwiek z Zasobów Cyfrowych przechowywanych na platformie Usług, odpowiedni Użytkownik powinien niezwłocznie skontaktować się z BitMarkets.

2. Potencjalne zagrożenia

Handel zasobami cyfrowymi wiąże się z pewnym ryzykiem. Korzystając z Usług, Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości i przyjmuje na siebie ryzyko określone w tej sekcji. Jeśli którekolwiek z tych ryzyk i niepewności przekształci się w rzeczywiste zdarzenia, zdolność BitMarkets do świadczenia Usług może ulec pogorszeniu lub istotnym zmianom i/lub Użytkownik może utracić całość lub część wartości Zasobów Cyfrowych przechowywanych na platformie Usługi. Takie ryzyko obejmuje między innymi:

 • Ryzyko rynkowe

  Rynek zasobów cyfrowych jest wciąż nowy i niepewny. Ryzyko straty w handlu lub przechowywaniu zasobów cyfrowych może zatem być znaczne. Użytkownik powinien zatem dokładnie rozważyć, czy korzystanie z Usług jest dla niego odpowiednie, biorąc pod uwagę jego sytuację finansową. BitMarkets i jego Partnerzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Użytkownika w związku z Usługami.

 • Ryzyko płynności i notowań

  Aktywa cyfrowe nie są emitowane przez żaden bank centralny ani organizację krajową, ponadnarodową lub quasi-narodową. Zasoby cyfrowe nie mogą być również zabezpieczone żadnymi środkami trwałymi ani innymi środkami. BitMarkets i jego Podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za obieg i obrót jakimkolwiek Aktywem Cyfrowym w Interfejsie. Handel Zasobami Cyfrowymi zależy jedynie od konsensusu co do ich wartości między odpowiednimi uczestnikami rynku i nikt nie jest zobowiązany do gwarantowania płynności lub ceny rynkowej jakichkolwiek Zasobów Cyfrowych, którymi można handlować w Interfejsie, w jakimkolwiek zakresie w dowolnym momencie. Każdy rynek któregokolwiek z Zasobów Cyfrowych może nagle pojawić się i zniknąć. W związku z tym BitMarkets i jego podmioty stowarzyszone nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących przyszłej ceny rynkowej jakichkolwiek zasobów cyfrowych będących przedmiotem obrotu w interfejsie lub czy jakiekolwiek Zasoby Cyfrowe, którymi można handlować w Interfejsie, będą mogły być przedmiotem obrotu w Interfejsie w dowolnym momencie w przyszłości. Każdy Zasób Cyfrowy może zostać usunięty z listy bez powiadomienia lub zgody Użytkownika.

 • Ryzyko handlowe

  Oprócz ryzyka płynności, wartości na każdym rynku kryptowalut są niestabilne i mogą się szybko zmieniać. Ostrzega się użytkowników, że powinni zwracać szczególną uwagę na swoją pozycję i stan posiadania oraz na to, jak mogą na nich wpłynąć nagłe i niekorzystne zmiany w handlu i innych działaniach rynkowych.

 • BitMarkets i jego Partnerzy mogą doświadczyć awarii systemu, nieplanowanych przerw w ich sieci lub usługach, wad sprzętu lub oprogramowania, naruszeń bezpieczeństwa lub innych przyczyn, które mogą niekorzystnie wpłynąć na Interfejs lub Usługi.

  • BitMarkets i jego Partnerzy nie są w stanie przewidzieć ani wykryć, kiedy wystąpią włamania, cyberataki, ataki informatyczne (w tym między innymi ataki podwójnego wydatkowania, ataki wykorzystujące większość informacji i ataki polegające na „selfish-mining”), rozproszona odmowa usługi lub błędy, luki w zabezpieczeniach lub wady Interfejsu, Zasoby cyfrowe Użytkownika przechowywane na platformie Usług lub jakakolwiek technologia, na której BitMarkets, jej Podmioty stowarzyszone lub Interfejs polegają. Takie zdarzenia mogą obejmować na przykład błędy w oprogramowaniu lub kodzie źródłowym prowadzące do ich wykorzystania lub nadużycia. BitMarkets i jego Partnerzy mogą nie być w stanie wykryć takich problemów w odpowiednim czasie i mogą nie mieć wystarczających zasobów, aby skutecznie poradzić sobie z wieloma incydentami związanymi z usługami, które mają miejsce jednocześnie lub w krótkich odstępach czasu.

  • Chociaż BitMarkets i jego Partnerzy podejmują kroki przeciwko złośliwym atakom na ich aplikacje lub infrastrukturę, które są krytyczne dla utrzymania Interfejsu i świadczenia Usług, nie ma pewności, że cyberataki, takie jak rozproszona odmowa usługi, nie będą podejmowane w przyszłości, ani że jakiekolwiek środki bezpieczeństwa będą skuteczne. BitMarkets nie udziela żadnych zapewnień ani nie składa żadnych oświadczeń co do użyteczności, stabilności i bezpieczeństwa Interfejsu oraz Zasobów Cyfrowych Użytkownika przechowywanych na platformie Usług.

 • Użytkownik może podlegać negatywnym skutkom prawnym i/lub podatkowym w wyniku handlu Zasobami Cyfrowymi w Interfejsie

  • Charakter prawny kryptowaluty i aktywów kryptograficznych pozostaje niepewny. Istnieje ryzyko, że zasoby cyfrowe mogą zostać uznane za papiery wartościowe w niektórych jurysdykcjach, teraz lub w przyszłości. BitMarkets i jego Partnerzy nie udzielają żadnej gwarancji ani gwarancji co do tego, w jaki sposób jakiekolwiek Zasoby Cyfrowe zostaną sklasyfikowane, a każdy Użytkownik poniesie wszelkie konsekwencje uznania Zasobów Cyfrowych za papiery wartościowe w odpowiednich jurysdykcjach oraz poniesie odpowiedzialność za legalność, zakup i transferu Zasobów Cyfrowych w odpowiednich jurysdykcjach. 

  • Ponadto traktowanie podatkowe nabycia lub zbycia takiej kryptowaluty lub aktywów kryptograficznych może zależeć od tego, czy są one klasyfikowane jako papiery wartościowe, aktywa, waluta lub w inny sposób. Ponieważ charakterystyka podatkowa Zasobów cyfrowych pozostaje nieokreślona, Użytkownicy muszą zasięgnąć własnej porady podatkowej w związku z obrotem Zasobami cyfrowymi i Usługami, co może skutkować niekorzystnymi konsekwencjami podatkowymi lub wymogami w zakresie sprawozdawczości podatkowej dla Użytkowników.

 • Reżim regulacyjny regulujący Zasoby Cyfrowe pozostaje niepewny, a wszelkie zmiany, przepisy lub zasady mogą istotnie niekorzystnie wpłynąć na świadczenie Usług przez BitMarket lub wartość Zasobów Cyfrowych.

  • Regulacja kryptowalut i giełd kryptowalut jest obecnie nierozwinięta lub słabo rozwinięta i prawdopodobnie szybko ewoluuje. Takie regulacje różnią się również znacznie w poszczególnych jurysdykcjach i dlatego są obarczone znaczną niepewnością. Różne organy ustawodawcze i wykonawcze w krajach na całym świecie mogą w przyszłości przyjąć prawa, regulacje, wytyczne lub inne działania, które mogą poważnie wpłynąć na świadczenie Usług przez BitMarkets. Nieprzestrzeganie przez BitMarkets i jego Partnerów lub Użytkowników jakichkolwiek praw, zasad i regulacji, z których część może jeszcze nie istnieć lub podlegać interpretacji i może ulec zmianie, może skutkować różnymi negatywnymi konsekwencjami wobec Użytkownika, łącznie z karami i grzywnami cywilnymi. BitMarkets nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za takie konsekwencje.

  • Nowe lub zmieniające się przepisy i regulacje lub interpretacje istniejących przepisów i regulacji mogą mieć istotny i niekorzystny wpływ na wartość Zasobów cyfrowych, płynność Zasobów cyfrowych oraz możliwość dostępu Użytkowników do Interfejsu.

  • W zakresie, w jakim BitMarkets i jego Partnerzy mogą być zobowiązani do uzyskania licencji, zezwoleń i/lub zatwierdzeń (łącznie „Zezwolenia regulacyjne”) w dowolnej jurysdykcji w celu oferowania Usług, ale nie są w stanie uzyskać takich Zgód regulacyjnych lub jeśli takie Zatwierdzenia nie zostaną odnowione lub cofnięte z jakiegokolwiek powodu przez odpowiednie władze, Użytkownicy w takiej jurysdykcji nie będą mogli uzyskać dostępu do Usług.

  • Ponadto trudno jest przewidzieć, w jaki sposób i czy rządy lub organy regulacyjne mogą wdrożyć jakiekolwiek zmiany w przepisach i regulacjach mających wpływ na handel kryptowalutami. Jeżeli koszty (finansowe lub inne) przestrzegania takich nowo wdrożonych przepisów przekroczą określony próg, świadczenie Usług może przestać być opłacalne komercyjnie w odpowiedniej jurysdykcji, a BitMarkets i jego Partnerzy mogą zdecydować się na zaprzestanie oferowania Usług Użytkownikom w takich jurysdykcja.

 • Może istnieć ryzyko związane z siłami natury, klęskami żywiołowymi, wojnami, atakami terrorystycznymi, zamieszkami, niepokojami społecznymi, powszechnymi chorobami zakaźnymi i innymi zdarzeniami pozostającymi poza kontrolą BitMarkets i jego podmiotów stowarzyszonych.

  • Interfejs lub Usługi mogą zostać przerwane, zawieszone lub opóźnione z powodu klęsk żywiołowych, klęsk żywiołowych, wojen, ataków terrorystycznych, zamieszek, rozruchów społecznych, powszechnych chorób zakaźnych i innych zdarzeń pozostających poza kontrolą BitMarkets i jego Partnerów. Takie zdarzenia mogą również prowadzić do niepewności co do perspektyw gospodarczych rynków światowych i nie ma pewności, że giełdy kryptowalut, w tym Interfejs, nie zostaną naruszone. W takich przypadkach cena rynkowa i popyt na Zasoby cyfrowe i waluty fiducjarne w Interfejsie również mogą ulec istotnemu wpływowi. 

  • Kryptowaluty i giełdy kryptowalut to stosunkowo nowa i dynamiczna technologia. Oprócz wymienionych tutaj zagrożeń, istnieją inne zagrożenia związane z handlem Zasobami Cyfrowymi i Walutami fiducjarnymi w Interfejsie, w tym takie, których BitMarkets nie może przewidzieć. Takie ryzyka mogą dalej się zmaterializować jako nieprzewidziane zmiany lub kombinacje ryzyk omówionych w niniejszym dokumencie.

3. Żadnych rad

BITmarkets and its Affiliates do not provide any investment advice or advice on trading techniques, models, algorithms, or any related aspects. No information on the Interface should be considered to be business, legal, financial or tax advice regarding the use of the Services or the trading of Digital Assets or Fiat Currencies. The User should consult their own legal, financial, tax or other professional advisors before using the Service.

Powrót do góry